Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ИНФОРМАТОР О РАДУ

У вршењу инспекцијских послова, инспектори и лица овлашћена за инспекцијске послове имају право да:

 

1)  врше увид у документа која се односе на припреме снага одбране за одбрану;
2)  врше проверу спровођења одлука и аката органа управљања системом одбране;
3)  врше ванредну инспекцију оперативне и функционалне способности команди, јединица и установа Војске Србије, на основу одобрења председника Републике;
4) наложе отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана одбране Републике Србије и појединачних планова;
5) наложе обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима одбране до доношења одлуке надлежног органа;
6) наложе командама, јединицама и установама Војске Србије и органима државне управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању својих одбрамбених припрема;
7) наложе обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у опа-сност живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног органа;
8) подносе предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне или друге одговорности против одговорних лица, у складу са законом;
9) пружају стручну помоћ снагама одбране чије припреме контролишу и о утврђеном стању и предузетим мерама обавесте надлежне органе;
10) наложе отклањање утврђене повреде закона и других прописа којима се уређују права, обавезе и одговорности професионалних припадника Војске Србије;
11) предузимају друге мере за које су овлашћени законом и по налогу надлежних органа.


Субјекти код којих је извршена контрола дужни су да поступе по налазима ин-спектора и лица овлашћених за инспекцијске послове.

 

Инспекторат одбране редовно извештава председника Републике и министра одбране о утврђеним налазима.

- Информатор о раду Министарства одбране