Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ИНФОРМАТОР О РАДУ

У вршењу послова инспекцијског надзора, инспектор и друго лице овлашћено за обављање послова инспекцијског надзора има право и дужност да:

1) врши проверу спровођења одлука и аката органа управљања системом одбране;
2) врши увид у документа која се односе на припреме снага одбране за одбрану;
3) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
4) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, предмете и робу;
5) узима изјаве и по потреби писана изјашњења од руководиоца и службених лица над
зираног органа о чињеницама и подацима значајним за потпуно утврђивање чи
њеничног стања;
6) захтева да се доставе извештаји, подаци, акти и друга документација и одреди
примерен рок за достављање;
7) захтева достављање, узме или задржи општи или појединачни акт надзираног
органа који је предмет инспекцијског надзора, а чија тачност се у случају да се
не ради о оригиналу акта потврђује потписом руководиоца и печатом надзира
ног органа;
8) наложи отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у спровођењу
прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана одбране Републике
Србије и појединачних планова;
9) наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима одбране
до доношења одлуке надлежног органа;
10) изда налоге, односно забране у складу са законом;
11) наложи командама, јединицама и установама Војске Србије и органима државне
управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању својих од
брамбених припрема;
12) наложи обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у опасност
живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног органа;
13) изврши ванредни надзор одмах по сазнању за сваку смртну, тешку или колекти
вну повреду на раду и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље
на раду, као и приликом избијања пожара или експлозија и утврди узроке тих
догађаја о чему саставља записник са налазом и оценом о узроцима догађаја
и налаже мере које се без одлагања морају предузети;
14) пружа стручну помоћ надзираном органу;
15) подноси предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне и кривичне одговор
ности и одговорности за привредни преступ, у складу са законом;
16) предузима друге мере и радње за које је законом и другим прописом овлашћен;
17) наложи отклањање утврђене повреде закона и других прописа;
18) обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.

Налози инспектора и других лица овлашћених за обављање послова инспекцијског надзора су обавезујући

Инспекторат одбране редовно извештава председника Републике и министра одбране о утврђеним налазима.

- Информатор о раду Министарства одбране