Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Методологија остваривања функција Инспектората


1. Врсте и облици инспекцијског надзора
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.
Ванредан инспекцијски надзор врши се када се на основу процењених ризика утврди потреба за његовом реализацијом. Врши се по налогу председника Републике и министра одбране или по наређењу директора Инспектората одбране.
Повратни инспекцијски надзор спроводи се по посебном плану ради утврђивања поступања и извршења мера које су наложене у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора и не може уследити пре истека рока одређеног за извршење наложених мера.
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или повратном инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 90 дана од окончања редовног, ванредног или повратног инспекцијског надзора.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија Инспектората одбране, на лицу места код надзираног субјекта. Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама Инспектората одбране, увидом у акте, податке и документацију достављену од надзираног субјекта.

2. Организација
2.1. Главни инспектор
Директор Инспектората одбране је главни инспектор. У вршењу својих овлашћења доноси одлуке, решења и друге акте у вези са поступком инспекцијског надзора, налазима из инспекцијског надзора или жалбом надзираног субјекта.
Главни инспектор за свој рад одговара министру одбране.
2.2. Инспекција
Послове инспекцијског надзора врше лица постављена на формацијско место инспектора у Инспекторату одбране.
Инспектор врши послове инспекцијског надзора у саставу инспекције, а изузетно као појединац.
Инспектори при вршењу инспекцијског надзора поступају професионално, стручно и одговорно у складу са овлашћењима датим у законима и подзаконским актима.
Инспектори врше инспекцијски надзор на основу овлашћења директора Инспектората одбране.

Инспекција је састав који се формира од инспектора из Инспектората одбране и других лица овлашћених за обављање послова инспекцијског надзора, по наређењу директора Инспектората одбране, ради извршења инспекцијског надзора у одређеној области.
У састав инспекције могу бити укључена лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије, изузетно и запослени у другим државним органима, организацијама и установама са правима и дужностима инспектора.
Директор Инспектората одбране одређује руководиоца инспекције који је одговоран за спровођење инспекцијског надзора. Руководилац инспекције за свој рад одговара директору Инспектората одбране.
Инспекторат обране у обављању послова из свог делокруга сарађује са органима државне управе, а посебно са другим инспекцијама ради делотворнијег вршења инспекцијског надзора.

3. Планирање
Инспекторат одбране израђује средњорочни и годишњи план инспекцијског надзора по областима инспекцијског надзора, у ком се операционализује се и садржај Одлуке председника Републике о инспекцијском надзору над оперативним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије.

4. Инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор обухвата припрему за извршење инспекцијског надзора, извршење инспекцијског надзора и праћење реализације наложених мера.
4.1. Припрема за извршење инспекцијског надзора
Припрема за извршење инспекцијског надзора обухвата: издавање писаног наређења за инспекцијски надзор; прикупљање и проучавање информација о надзираном субјекту, утврђеном стању у претходном инспекцијском надзору и реализацији наложених мера; достављање захтева за ангажовање лица која нису на служби у Инспекторату одбране; формирање инспекције; израду плана и осталих докумената елабората инспекцијског надзора; организовање логистичке подршке; индивидуалну и колективну припрему инспектора и друго.
4.2. Извршење инспекцијског надзора
Пре почетка инспекцијског надзора, инспектори и лица овлашћена за вршење послова инспекцијског надзора у обавези су да покажу овлашћење за инспекцијски надзор.
Теренски инспекцијски надзор почиње када руководилац инспекције односно инспектор појединац надзираном субјекту уручи овлашћење за инспекцијски надзор.
Канцеларијски инспекцијски надзор почиње када се надзираном субјекту достави овлашћење за инспекцијски надзор са захтевом за изузимање документације.
Инспекцијски надзор реализује се применом адекватних метода, техника и инструмената, које одобрава директор Инспектората одбране.

О извршеном инспекцијском надзору сачињава се записник, који садржи, између осталог и наложене мере ради отклањања утврђених недостатака, са роком за реализацију;
Примерак записника доставља се надзираном субјекту, а по потреби и другим субјектима, у року од десет дана од завршетка инспекцијског надзора.
Надзирани субјекат може уложити жалбу на записник у року од 15 дана од достављања записника. Жалба се подноси главном инспектору, преко инспекције која је извршила инспекцијски надзор.
Главни инспектор може наредити извршење допунског инспекцијског надзора, ради утврђивања основаности жалбе.
Главни инспектор доноси решење у року од 30 дана од дана пријема жалбе, против којег није дозвољена жалба.
4.3. Праћење реализације наложених мера
Надзирани субјекат и други субјекат којем је наложена мера у обавези је да у роковима одређеним у записнику извештава Инспекторат одбране о поступању по наложеним мерама и о томе приложи доказе.
Руководилац инспекције односно инспектор појединац који је извршио инспекцијски надзор, у складу са законом подноси предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне и кривичне одговорности и одговорности за привредни преступ.

5. Извештавање
Руководилац инспекције односно инспектор појединац, након завршетка инспекцијског надзора, директору Инспектората одбране подноси извештај о извршеном инспекцијском надзору, нађеном стању и наложеним хитним мерама.
Директор Инспектората одбране подноси председнику Републике месечне извештаје о инспекцијским надзорима над оперативним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије и министру одбране месечне извештаје о свим инспекцијским надзорима.
Директор Инспектората одбране подноси председнику Републике годишњи извештај о реализацији Плана инспекцијског надзора над оперативиним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије са утврђеним налазима у тој области и министру одбране о реализацији целокупног Плана инспекцијског надзора са утврђеним налазима у области рада Инспектората одбране.