Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

ЗАКОН О ОДБРАНИ (“Службени гласник РС”, бр. 116/2007, 88/09, 88/09, 104/09 – др. закон и 10/15)

Послови инспекцијског надзора у области одбране
Члан 16
Министарство одбране обавља послове инспекцијског надзора у вези са извршавањем закона у области одбране и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа донетих на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и Војске Србије, као и друге послове одређене овим законом, а који се односе на:
1) припреме за одбрану;
2) спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране;
3) инспекцијски надзор над оперативним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије, по одобрењу или налогу председника Републике;
4) инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: рад Министарства одбране и Војске Србије; радни односи професионалних припадника Војске Србије у Војсци Србије и распоређених у Министарство одбране; општи управни поступак и посебни управни поступци;
5) инспекцијски надзор над организацијом телекомуникационо-информатичког обезбеђења, криптозаштите и других облика заштите информација у Министарству одбране, Војсци Србије и другим субјектима од значаја за одбрану;
6) инспекцијски надзор материјалног и финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника у Министарству одбране и Војсци Србије;
7) инспекцијски надзор над применом закона, других прописа, стандарда одбране и техничких захтева за производе у области грађевинске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;
8) инспекцијски надзор над применом прописа о: безбедности и здрављу на раду; забрани дискриминације; равноправности полова; заштити од злостављања на раду; заштити од изложености запослених дуванском диму на радном месту и у радној околини; заштити животне средине; заштити од пожара и експлозија; заштити животиња, намирница и предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије (ветеринарска заштита); заштити и безбедности у метролошкој делатности;
9) инспекцијски надзор над применом прописа о заштити животне средине у војним постројењима и војним складиштима;
10) инспекцијски надзор над применом прописа којима је уређена здравствена заштита војних осигураника и рад војноздравствених установа;
11) друге послове одређене посебним законом или на захтев надлежног органа.
Послове из става 1. овог члана врши Инспекторат одбране, у складу с овим законом и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.

Члан 17
У вршењу послова инспекцијског надзора из члана 16. овог закона, инспектор и друго лице овлашћено за обављање послова инспекцијског надзора има право и дужност да:
1) врши проверу спровођења одлука и аката органа управљања системом одбране;
2) врши увид у документа која се односе на припреме снага одбране за одбрану;
3) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
4) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, предмете и робу;
5) узима изјаве и по потреби писана изјашњења од руководиоца и службених лица надзираног органа о чињеницама и подацима значајним за потпуно утврђивање чињеничног стања;
6) захтева да се доставе извештаји, подаци, акти и друга документација и одреди примерен рок за достављање;
7) захтева достављање, узме или задржи општи или појединачни акт надзираног органа који је предмет инспекцијског надзора, а чија тачност се у случају да се не ради о оригиналу акта потврђује потписом руководиоца и печатом надзираног органа;
8) наложи отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана одбране Републике Србије и појединачних планова;
9) наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима одбране до доношења одлуке надлежног органа;
10) изда налоге, односно забране у складу са законом;
11) наложи командама, јединицама и установама Војске Србије и органима државне управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању својих одбрамбених припрема;
12) наложи обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у опасност живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног органа;
13) изврши ванредни надзор одмах по сазнању за сваку смртну, тешку или колективну повреду на раду и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље на раду, као и приликом избијања пожара или експлозија и утврди узроке тих догађаја о чему саставља записник са налазом и оценом о узроцима догађаја и налаже мере које се без одлагања морају предузети;
14) пружа стручну помоћ надзираном органу;
15) подноси предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне и кривичне одговорности и одговорности за привредни преступ, у складу са законом;
16) предузима друге мере и радње за које је законом и другим прописом овлашћен;
17) наложи отклањање утврђене повреде закона и других прописа;
18) обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.
Налози инспектора и других лица овлашћених за обављање послова инспекцијског надзора су обавезујући.

Члан 17а
Инспектор и друго лице овлашћено за обављање послова инспекцијског надзора су самостални у раду у границама овлашћења утврђених законом и другим прописима.
Инспекторат одбране извештава министра одбране о појавама битнијег нарушавања самосталности и незаконитог утицаја на рад инспектора и других лица овлашћених за обављање послова инспекцијског надзора.
Инспектор и друго лице овлашћено за обављање послова инспекцијског надзора посебно су одговорни:
1) ако у вршењу инспекцијског надзора не предузму, не предложе или не одреде мере или радње за које су овлашћени;
2) ако у вршењу инспекцијског надзора не предложе или не покрену поступак утврђен одредбама овог закона и посебних закона;
3) ако у вршењу инспекцијског надзора прекораче границе свог овлашћења.

Члан 18
Министар одбране прописује елементе и критеријуме за оцену: стања, оперативних и функционалних способности Војске Србије; рада војних јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране; стања метролошке делатности у Војсци Србије; стања безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије; заштите животне средине; заштите добробити животиња; материјалног и финансијског пословања команди, јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране и војних јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране, у складу са законом.
Инспекторат одбране редовно извештава председника Републике и министра одбране о утврђеним налазима.

Члан 19
Послове инспекцијског надзора Инспекторат одбране обавља у складу са законом и прописима које доноси министар одбране.

Члан 112
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1) ако не поступи по налогу овлашћеног лица за инспекцијске послове (члан 17. став 2);
....
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 до 20.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 до 20.000,00 динара и лице у државном органу чију је одговорност утврдио надлежни орган.