Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 • Закон о одбрани (“Службени гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015) 
 • Закон о Војсци Србије (“Службени гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010, 10/2015, 88/2015 - Одлука Уставног суда)
 • Закон о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС”,  бр. 88/2009 и 95/2010)
 • Закон о цивилној служби (“Службени гласник РС”, бр. 88/2009)
 • Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 88/2009)
 • Одлука о усвајању стратегије одбране Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 88/2009)
 • Одлука о усвајању стратегије националне безбедности Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 88/2009)
 • Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану (“Службени гласник РС”, бр. 24/2009)
 • Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у ратном и ванредном стању (“Службени гласник РС”, бр. 24/2009)
 • Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе одбране и попуне војске србије (“Службени гласник РС”, бр. 75/2010)
 • Одлука о одређивању правних лица од значаја за одбрану Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 52/2008)
 • Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану (“Службени гласник РС”, бр. 41/2014, 35/2015, 86/2016, 53/2017)
 • Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану (“Службени гласник РС”, бр. 112/2008)
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015)
 • Закон о забрани дискриминације (“Службени гласник РС”, бр. 22/2009)
 • Закон о равноправности полова (“Службени гласник РС”, бр. 104/2009)
 • Закон о спречавању злостављања на раду (“Службени гласник РС”, бр. 36/2010)
 • Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010)
 • Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр.135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016)
 • Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015)
 • Закон о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС”, бр. 128/2014)
 • Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
 • Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009...113/17)
 • Закон о буџету РС за 2018. годину (“Службени гласник РС”, бр. 113/2017)

 

Осим ових прописа, примењују се и низ других закона и подзаконских аката.