Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НАДЛЕЖНОСТИ

Инспекторат одбране обавља послове инспекцијског надзора у вези са извршавањем закона у области одбране и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа донетих на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и Војске Србије, као и друге послове одређене овим законом, а који се односе на:

 • припреме за одбрану;
 • спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране;
 • инспекцијски надзор над оперативним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије, по одобрењу или налогу председника Републике;
 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: рад Министарства одбране и Војске Србије; радни односи професионалних припадника Војске Србије у Војсци Србије и распоређених у Министарство одбране; општи управни поступак и посебни управни поступци;
 • инспекцијски надзор над организацијом телекомуникационо-информатичког обезбеђења, криптозаштите и других облика заштите информација у Министарству одбране, Војсци Србије и другим субјектима од значаја за одбрану;
 • инспекцијски надзор материјалног и финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • инспекцијски надзор над применом закона, других прописа, стандарда одбране и техничких захтева за производе у области грађевинске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • инспекцијски надзор над применом прописа о: безбедности и здрављу на раду; забрани дискриминације; равноправности полова; заштити од злостављања на раду; заштити од изложености запослених дуванском диму на радном месту и у радној околини; заштити животне средине; заштити од пожара и експлозија; заштити животиња, намирница и предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије (ветеринарска заштита); заштити и безбедности у метролошкој делатности;
 •  инспекцијски надзор над применом прописа о заштити животне средине у војним постројењима и војним складиштима;
 • инспекцијски надзор над применом прописа којима је уређена здравствена заштита војних осигураника и рад војноздравствених установа;
 • друге послове одређене посебним законом или на захтев надлежног органа.

 

Ове послове Инспекторат одбране врши, у складу са Законом о одбрани и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.


Субјекти код којих се врши инспекцијски надзор:
- органи државне управе;
- други државни органи;
- органи територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе,
- правна лица од значаја за одбрану (велики технички системи, привредна друштва и правна лица којапроизводе предмете и врше услуге од значаја за одбрану Републике Србије);
- организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије;
- команде, јединице и установе Војске Србије;
- војне установе Министарства одбране и
- војна постројења дефинисана чланом 4. став 1. тачка 13а) Закона о одбрани.

Врсте инспекцијског надзора:

- редован
- ванредан
- контролни и
- допунски

Обим инспекцијског надзора:

-потпун и
-делимичан

Облици инспекцијског надзора:

- теренски и
- канцеларијски