Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НАДЛЕЖНОСТИ

Инспекторат одбране обавља послове инспекцијског надзора који се односе на:

 • припреме за одбрану;
 • спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране;
 • инспекцијски надзор над оперативним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије, по одобрењу или налогу председника Републике Србије;
 • инспекцијски надзор над применом законаи других прописа којим се уређују: рад Министарства одбране и Војске Србије; радни односи професионалних припадника Војске Србије у Војсци Србије и распоређених у Министарство одбране; општи управни поступак и посебни управни поступци;
 • инспекцијски надзор над организацијом телекомуникационо-информатичког обезбеђења, криптозаштите и других облика заштите информација у Министарству одбране, Војсци Србије и другим субјектима од значаја за одбрану;
 • инспекцијски надзор материјалног и финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • инспекцијски надзор над применом закона, других прописа, стандарда одбране и техничких захтева за производе у области грађевинске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • инспекцијски надзор над применом закона прописа о: безбедности и здрављу на раду, забрани дискриминације; равноправности полова; заштити од злостављања нараду; заштити од изложености запослених дуванском диму на радном месту и у радној околини; заштити животне средине; заштити од пожара и експлозија;  заштити животиња, намирница и предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије (ветеринарска заштита); заштити и безбедности у метролошкој делатности;
 • инспекцијски надзор над применом прописа о заштити животне средине у војним постројењима и војним складиштима;
 • инспекцијски надзор над применом прописа којима је уређена здравствена заштита војних осигураника и рад војноздравствених установа;
 • друге послове одређене посебним законом. или на захтев надлежног органа.

Послове инспекцијског надзора Инспекторат одбране обавља у складу са законом и прописима које доноси министар одбране.
Субјекти код којих се врши инспекцијски надзор (надзирани субјекти) су:

 • организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије;
 • команде, јединице и установе Војске Србије;
 • установе Министарства одбране;
 • војна постројења и војна складишта и
 • велики технички системи, од значаја за одбрану; привредна друштва и правна лица од посебног значаја за одбрану; органи државне управе; други државни органи; градови; јединице локалне самоуправе и органи аутономних покрајина.

Врсте инспекцијских надзора:

 • редован;
 • ванредан;
 • повратни и
 • допунски.

Обим инспекцијског надзора:

 • потпун и
 • делимичан.

Према месту извршења, инспекцијски надзор може бити:

 • теренски и
 • канцеларијски.